Cấu hình Webhook

Bạn truy cập trang LINE manager.line.biz

Đăng ký hoàn thành bạn truy cập trang quản lý account click vào Settting.

Chọn mục Messaging API click Enable message API.

Điền thông tin yêu cầu, bạn có thể skip Privacy Policy & Terms of use điền sau. Nhấp Submit.

Copy https://webhook.shopf1.net/line vào Webhook URL và nhấp lưu.

Chọn Response Setting -> Chọn Response mode: Bot & Webhooks: Enabled